Подяка за подаровані книги

Золочівська центральна районна бібліотека ім. І. Франка висловлює подяку Західному науковому центру НАН України і МОН України (https://znc.com.ua/ukr/index.php) за подаровані книги, які стануть вагомим джерелом поповнення бібліотечного фонду та забезпечення просвітницьких, науково-освітніх та аналітичних студій.

Серед подарованих видань – книги наукового та навчального характеру, з різних галузей знань (політика, економіка, психологія, менеджмент і маркетинг, культура).

/Files/images/2020/10/зображення_viber_2020-10-15_16-33-47.jpg

Наука

Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України [Текст] / [редкол. : акад. НАН України З. Т. Назарчук (голова) та ін.] ; НАН України. - Львів : ПАІС, 2018. - 243 с. : кольор. іл., фот.

Наука західного регіону України (1990-2010) [Текст] : до 40-річчя Захід. наук. центру / НАН України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Захід. наук. центр ; [ред. кол.: Назарчук З. Т. (відп. ред.) та ін.]. - Львів : ПАІС, 2011. - 672 с. : кольор. іл., фото, табл.

Політика

Герц А. А. Правознавство [Текст] : навч. посіб / А. А. Герц, С. Й. Кравчук. - Хмельницький : Хмельн. ун-т управління та права, 2017. - 279 с.

Рудакевич О. М. Національна політична культура: теорія, методологія, український досвід [Текст] : монографія / Олег Михайлович Рудакевич ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 451 с. : рис., табл.

Рудакевич О. М. Політична культура національних спільнот: теорія та методологія дослідження [Текст] : монографія / Олег Михайлович Рудакевич ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 350 с. : рис., табл.

Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації [Текст] : монографія / [О. М. Рудакевич та ін.] ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 254 с.

Економіка

Адамик О. В. Бухгалтерські моделі обліку виконання Пенсійного фонду України [Текст] : монографія / О. В. Адамик ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : Крок, 2013. - 298 c.

Амбівалентність і мімікрія облікової теорії [Текст]: монографія / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, В. М. Олійничук, П. Я. Хомин; ред.: П. Я. Хомин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 473 c.

Асаул А. М. Ринок цінних паперів: системний аналіз підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / А. М. Асаул, М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова. - Хмельницький : ІНТРАДА, 2009. - 486 с.

Бруханський Р.Ф. Фінансово-облікова проблематика відтворення потенціалу сільськогосподарських підприємств [Текст] : монографія / Р.Ф. Бруханський, Н. В.Железняк, І.П.Хомин ; за наук. ред. Р.Ф. Бруханського. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 452 с.

Вовк С. В. Фінанси інтернаціоналізації діяльності підприємств [Текст] : монографія / Світлана Вовк, Інесса Аванесова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 206, [1] с. : рис., табл.

Войнаренко М. П. Ділова активність підприємств: проблеми аналізу та оцінки : монографія / М. П. Войнаренко, Т. Г. Рзаєва. - Хмельницький : ХНУ, 2008. - 284 c.

Войнаренко М. П. Проблеми розвитку фінансових установ за умов ринку [Текст] : на прикладі банківських установ / Михайло Петрович Войнаренко [та ін.]. - Хмельницький : ХНУ, 2005. - 132 с.: рис., табл.

Войнаренко М. П. Проблеми реформування економіки України [Текст] / М. П. Войнаренко, Л.П. Радецька, В.Р.Філінюк. - Київ : Логос, 1999. - 259 с. іл.

Десятнюк О. М. Домінанти мінімізації податкових втрат : монографія / О. М. Десятнюк, М. М. Фільо ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 261 c.

Дзісяк Я. І. Соціально-економічні процеси в Україні наприкінці 80 - на початку 90-х років ХХ століття (незворотність економічного краху СРСР) [Текст] : монографія / Ярослав Ігорович Дзісяк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 262 с. : табл.

Желюк Т. Л. Управління довгостроковим розвитком національної економіки: методологічні та прикладні аспекти : монографія / Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Терноп. нац. екон. ун-т., 2010. – 511 c.

Задорожний З.-М. Актуальні питання облікової політики підприємств щодо необоротних активів [Текст] : монографія / З.-М. В. Задорожний, Л. Г. Семеген, Л. Т. Богуцька ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 236 с. : рис., табл.

Проблеми економіки Тернопільшини та інших територій України [Текст] : зб. пр. Т. 10 / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відп. ред. М. Андрейчин, ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. - 212 с.

Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств [Текст] / Тетяна Олексіївна Кізима. - Київ : Знання, 2010. - 63 с.

Кнейслер О.В. Ринок перестрахування України: теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку[Текст] : монографія / О. В. Кнейслер. - Київ: Центр учбової літератури, 2012. - 416с.

Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні [Текст] : монографія / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. З. М.-В. Задорожного. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 320 с.

Крисоватий А.І. Домінанти гармонізації оподаткування: національні та міжнародні вектори [Текст] : монографія. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. - 248 с.

Крисоватий А.І. Новітня парадигма преференційного оподаткування : монографія / А. І. Крисоватий , Г.В. Василевська. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 260 с.

Крисоватий А. І. Податкові трансформації в ЄС та податкова політика України в контексті євроінтеграції : монографія / А. І. Крисоватий, В. М. Мельник, Т. В. Кощук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 234 c.

Мартинюк В. П. Фінансові аспекти розбудови митної системи в інтересах економічної безпеки України [Текст] : монографія / Володимир Петрович Мартинюк. - Київ : Кондор, 2011. - 326 с. : рис., табл.

Монастирський Г. Л. Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня [Текст] : монографія. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2010. - 464 с.

Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування [Текст] : монографія / за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. - ТНЕУ, 2016. - 182 с.

Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України [Текст] : монографія / [Булатова О. В. та ін.] ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 503 с. : рис., табл.

Письменний В.В. Місцеве оподаткування в умовах реформування податкової системи України [Текст] : монографія - Тернопіль: Економічна думка, 2011. - 196 с.

Полуляк І. Головні економічні теорії: історичний огляд [Текст] / Іво Полуляк. - Київ-Львів-Мюнхен, 2015. - 152 с.

Регіональна фіскальна політика: теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні: монографія / за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ. - 402 с.

Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання [Текст] : монографія / за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 384 с.

Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень [Текст] : монографія / [С. І. Юрій та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина; Терноп. нац. екон. ун-т. – Київ : Кондор, 2012. - 374 с. : рис., табл.

Сидорович О. Ю. Діалектика оподаткування: інституціональні консенсуси і конфлікти [Текст] : [монографія] / О. Ю. Сидорович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 431 с. : рис., табл.

Собко О. М. Інтелектуальний капітал і креація вартості підприємста: моногр./ О. М. Собко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 444с.

Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону: передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / [Є. П. Качан та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 439 с. : рис., табл.

Тиркало Р. І. Капіталізація банківської системи України: сучасний стан, проблеми, шляхи та перспективи зростання [Текст] : монографія / Р. І. Тиркало, Н. М. Ткачук; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 328 с. : рис., табл.

Тулай О.І. Державні фінанси і сталий людський розвиток: концептуальні домінанти та діалектична єдність [Текст] : монографія / Оксана Тулай. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016.– 416 с.

Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / [О. П. Кириленко та ін.] ; за ред. проф. О. П. Кириленко ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с. : рис., табл.

Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст]: монографія / за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.

Менеджмент. Маркетинг

Бруханський Р. Ф. Облік і аналіз у системі стратегічного менеджменту аграрного підприємства [Текст] : монографія / Руслан Феоктистович Бруханський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 384 с.

Куриляк В. Є. Менеджмент: міжцивілізаційні і міжкультурні основи [Текст] : монографія / Віталіна Євгенівна Куриляк. - Київ : Кондор, 2010. - 480 с. : табл., схеми.

Літинська В. А. Управління кар'єрою персоналу [Текст] : навч. посіб. / Валентина Анатоліївна Літинська. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2015. - 187 с. : рис., табл.

Мотивування персоналу [Текст] : навч. посіб. / Ведерніков М. Д. [та ін.]. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2014. - 256 с. : рис., табл.

Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації [Текст] : монографія / [М. Я. Матвіїв та ін.] ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 415 с. : рис., табл.

Управління матеріально-технічним забезпеченням: менеджмент постачально-збутових процесів [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / М. П. Войнаренко. - Хмельницький : ХДУ, 2003. – 111 с.

Педагогіка

Обери здоров'я - обери життя ! [Текст] : посібник на допомогу лекторам, кураторам, вихователям / М. П. Войнаренко [и др.] ; Товариство "Знання" України. - Київ : Знання, 2007. - 108 c.

Скиба М. Є. Моніторинг якості навчального процесу у вищому закладі освіти [Текст] : [монографія] / Микола Єгорович Скиба [и др.]. - Хмельницький : ХНУ, 2009. - 219 c.

Соціально-незахищена категорія студентів: проблеми формування особистості [Текст] : посібник / М. Є Скиба, М. П. Войнаренко, Л. Е. Байдич, Л. М. Дунець. - Хмельницький : Хмельн.нац. ун-т, 2009. - 115 с.

Фурман А. В. Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі [Текст] : монографія / Анатолій Васильович Фурман, Сергій Костянтинович Шандрук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 271 с. : рис., табл.

Царик О. М. Формування культури писемного мовлення особистості в системі вітчизняної шкільної освіти першої половини XX ст. [Текст] : монографія / Ольга Михайлівна Царик; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 425 с. : рис., табл.

Психологія

Фурман А. В. Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ [Текст] : монографія / Анатолій Васильович Фурман, Галина Степанівна Гірняк, Андрій Несторович Гірняк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 327 с. : рис., табл.

Хайрулін О. М. Психологія професійного вигорання військовослужбовців [Текст] : монографія / Олег Михайлович Хайрулін; [за наук. ред. А. В. Фурмана]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 219 с. : рис., табл.

Шандрук С. К. Психологія професійних творчих здібностей [Текст] : монографія / Сергій Костянтинович Шандрук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 357 с. : рис., табл.

Мовознавство

Станіславова Л. Л. Стилістика художнього тексту [Текст] : навч. посіб. / Л. Л. Станіславова. - Хмельницький : ХЦНІІ, 2013. - 350 с.

Культура, туризм

Айвазян О. Б. Бібліотеки Поділля (друга половина XIX - початок XX ст.) [Текст] : монографія / Олена Борисівна Айвазян, В. С. Прокопчук. - Кам'янець-Подільський : Вид. Зволейко Д. Г., 2016. - 255 с.

Войнаренко М. П. Стимулювання праці у сфері туризму [Текст] : монографія - М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, А. В. Юр’єва-Юрій. - Вінниця, 2010. - 193 с.

Кiлькiсть переглядiв: 68

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.